අංග සම්පුර්ණ මහල් නිවාස සංකීර්ණ නව නිවසක් කුලියට දීමට

Apartments for Rent 52 views ID: 41957
Rs 60,000

Published on 2023-02-25. Modified on 2023-02-26.

Description

Scan QR QR CODE
අංග සම්පුර්ණ මහල් නිවාස සංකීර්ණ නව නිවසක් කුලියට දීමට ගම්පහ නගරයේ residential Area හී (සුමේද පාසල අසල) මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ නව නිවසක් කුලියට දීමට  කාමර 02 (Ac/Fan)  සාලය  Dining Area  Kitchen With Pantry අංග සම්පුර්ණ මහල් නිවාස සංකීර්ණ නව නිවසක් කුලියට දීමට ගම්පහ නගරයේ residential Area හී (සුමේද පාසල අසල) මහල් නිවාස සං�...

Location

Gampaha
Gampaha
Get directions →
076534xxxx
Chandana
Chandana
2 active listings
Last online 9 months ago
Registered for 9+ months
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076534xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register