වෙළඳ සේවක - පිරිමි - කුරුණෑගල - Job Share

 • Posted by Akura Book Shop
 • Published date: June 13 2021 2:38 pm
  • Kurunegala, Kurunegala, Sri Lanka

වෙළඳ සේවක - පිරිමි - කුරුණෑගල - Job


කුරුණෑගල මුට්ටේට්ටුගල ප්‍රදේශයේ අලුතින් ආරම්බ කිරීමට නියමිත පොත්හලක සේවය කිරීමට පිරිමි සේවක මහතකු අවශ්‍ය වේ.

සුදුසුමකම් :

01. අ.පො.ස.සාමාන්‍යපෙළ සමත් වී තිබීම.

02. කුරුණෑගල මුත්තෙට්ටුගල ප්‍රදේශයට අසන්න පදින්ස්චිකරුවකු වීම.

03. පරිගණ දැනුම.

ඔබ අවංකව සේවය කිරීමට කැමති අයෙක් නම් ඔබගේ ජීවදත්ත තොරතුරු යොමු කරන්න.
Rs 15,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Salesmen

  Salesmen

  Sales
  Hettipola Kurunegala
  December 29 2017 9:03 pm
  Rs 15,000
 • Premium
  Salesmen

  Salesmen

  Sales
  Hettipola Kurunegala
  December 28 2017 10:36 pm
  Rs 15,000
 • Premium
  Salesmen

  Salesmen

  Sales
  Hettipola Kurunegala
  December 26 2017 9:18 pm
  Rs 20,000