ඉගුරු / බීජ ඉගුරු / Ginger Share

  • Posted by Manula Randika
  • Published date: October 11 2021 11:23 am
    • Monaragala, Moneragala

ඉගුරු / බීජ ඉගුරු / Ginger


ඉගුරු මිලදී ගැනීමේදී වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන ඔබට දැන් අනගි අවස්තාවක් උදාවී තිබේ. ඔබ හොයන "තත්වයෙන් උසස්" යන කරුන වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අඩංගු වී පවතින ස්වභාවික පරිසරයක වගා කෙරූ ඉගුරු ඉතාමත් සාදාරන මුදලකට මිලට ගැනීමට අප හා එක්වන්න
Now that you're more interested in buying ginger, now's a great opportunity. Join us to buy ginger grown in a natural environment at a very reasonable price, which contains the word "high quality" that you are looking for
450

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings