අලෙවි විධායක Share

 • Posted by Heart Beat
 • Published date: January 4 2018 11:23 pm
  • Kuliyapitiya, Kurunegala

අලෙවි විධායක


# O/L Passed
# O/L English & maths S pass
# Up to Rs. 15,000/= salary in first month.
# Free Tours
# Management job
# Training free
# Age: 18-35
# Female/ Male

ආකර්ශනීය වටුමක් හා දීමනා. මන පෞර්ශත්වයකින් යුක්ත පිරිසක් කඩිනමින් උවමන කර ඇත. ජනවාරි 10 ට පෙර අමතන්න. නොලැබෙන වාසියකි මෙය. නිදහස් හා රටේ ඉතා ප්‍රසිද්ද ආයතනයක රැකියාවක්.

Ref No 1122w


Contact Number: 0703388280


Rs 18,000Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Salesmen

  Salesmen

  Sales
  Hettipola Kurunegala
  December 29 2017 9:03 pm
  Rs 15,000
 • Premium
  Salesmen

  Salesmen

  Sales
  Hettipola Kurunegala
  December 28 2017 10:36 pm
  Rs 15,000
 • Premium
  Salesmen

  Salesmen

  Sales
  Hettipola Kurunegala
  December 26 2017 9:18 pm
  Rs 20,000

Useful information

 • Avoid scams by acting locally
 • Never pay with anonymous payment services
 • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
 • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"