අලෙවි නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි Share

 • Posted by Pasindu Perera
 • Published date: May 18 2022 9:04 pm
  • Gampaha, Gampaha

අලෙවි නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි


අප ආයතනයේ services ප්‍රචාරය කිරීම සදහා අලෙවි නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි. (commission based)
ඔබගේ CV එක පහත email address එකට ලැබීමට සලස්වන්න.
[email protected]
Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Sales Executive

  Sales Executive

  Sales
  Kandana Gampaha
  May 18 2018 2:39 pm
  Rs 25,000
 • Premium
  Hp 85A Toners

  Hp 85A Toners

  Sales
  Ekala Gampaha
  May 11 2018 6:25 pm
  Rs 1,350
 • Premium
  Hp 78 A Toners

  Hp 78 A Toners

  Sales
  Ekala Gampaha
  May 11 2018 6:24 pm
  Rs 1,350