අලවිකරණ නිලධාරීන් අවශ්‍යයි Share

  • Posted by Thilak Dhammika
  • Published date: June 29 2019 7:40 am
    • Galle, Galle

අලවිකරණ නිලධාරීන් අවශ්‍යයි


ප්‍රසිද්ධ සන්නිවේදන සමාගමකට අනුබද්ධිත ආයතනයක, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා හා රූපවාහිනී සම්බන්ධතා විකුණුම් කරන කටයුතු සඳහා සේවකයින් බඳවා ගනු ලැබේ.
වයස් සීමාවක් නොමැත,
කාන්තා / පිරිමි , පුහුණු / නුපුහුණු
පූර්ණකාලී න/ අර්ධකාලීන සේවකයින් අවශ්‍යයි
වැටුප 30000/= සිට ඉහලට
30,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings