වෙළඳ සේවක - පිරිමි - කුරුණෑගල - Job

Sales 15 views ID: 32118
Rs 15,000

Published on 2021-06-13

Description

Scan QR QR CODE
කුරුණෑගල මුට්ටේට්ටුගල ප්‍රදේශයේ අලුතින් ආරම්බ කිරීමට නියමිත පොත්හලක සේවය කිරීමට පිරිමි සේවක මහතකු අවශ්‍ය වේ. සුදුසුමකම් : 01. අ.පො.ස.සාමාන්‍යපෙළ සමත් වී තිබීම. 02. කුරුණෑගල මුත්තෙට්ටුගල ප්‍රදේශයට අසන්න පදින්ස්චිකරුවකු වීම. 03. පරිගණ දැනුම. ඔබ අවංකව සේවය කිරීමට කැම�...

Location

Kurunegala
Kurunegala
Sri Lanka
Get directions →
077070xxxx
Akura Book Shop
Akura Book Shop
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077070xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register