ඉගුරු / බීජ ඉගුරු / Ginger

Sales 29 views ID: 34343
Rs 450

Published on 2021-10-11

Description

Scan QR QR CODE
ඉගුරු මිලදී ගැනීමේදී වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන ඔබට දැන් අනගි අවස්තාවක් උදාවී තිබේ. ඔබ හොයන "තත්වයෙන් උසස්" යන කරුන වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම අඩංගු වී පවතින ස්වභාවික පරිසරයක වගා කෙරූ ඉගුරු ඉතාමත් සාදාරන මුදලකට මිලට ගැනීමට අප හා එක්වන්න Now that you're more interested in buying ginger, now's a great opportunity. Join us to buy ginger grown in...

Location

Monaragala
Moneragala
Get directions →
071562xxxx
Manula Randika
Manula Randika
1 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071562xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register