අලෙවි නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි

Sales 30 views ID: 36823
Check with seller

Published on 2022-05-18

Description

Scan QR QR CODE
අප ආයතනයේ services ප්‍රචාරය කිරීම සදහා අලෙවි නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි. (commission based) ඔබගේ CV එක පහත email address එකට ලැබීමට සලස්වන්න. [email protected]

Location

Gampaha
Gampaha
Get directions →
074252xxxx
Pasindu Perera
Pasindu Perera
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074252xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register