ටින්කරින් හා පේන්ටින් බාස්වරුන් සඳහා ඇබෑර්තු Share

  • Posted by Kasun Tharaka
  • Published date: June 13 2017 3:15 pm
    • Kadawatha, Gampaha

ටින්කරින් හා පේන්ටින් බාස්වරුන් සඳහා ඇබෑර්තු


මාකොල ප්‍රදේශයේ පවතින වාහන සේවා ආයතනයක් සඳහා දක්ෂ පලපුරුදු නවීන තාක්ෂණය මනාව හැසිරවිය හැකි ටින්කරින් හා පේන්ටින් බාස්වරුන් අවශ්‍යව ඇත.
අමතන්න. 077-6524444 / 077-6703080
ලිපිනය:- නො.166, මාකොල දකුණ, මාකොල.


Contact Number: 0776524444


NegotiableShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"