පොටි ඇදීමට මේසන් බාස් වරු අවශ්‍යයි

Other Jobs 18 views ID: 39686
Check with seller

Published on 2022-11-04

Description

Scan QR QR CODE
ගම්පහ වැලිවේරිය ප්‍රධාන Constructions ආයතනයකට දක්ෂ පොටි ඇදිය හැකි මේසන් බාස් වරු සහ අත් උදවු කරුවන් අවශ්‍යයි. පුහුණුව ඇතත් හෝ නැතත් පොටි ඇදීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙක් වෙතොත් අපව අමතන්න. ඉහල ගෙවීම්

Location

Weliveriya
Gampaha
Get directions →
075177xxxx
DC Constructions
DC Constructions
28 active listings
Last online 1 week ago
Registered for 11+ months
Seller's profile All seller items (28)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
075177xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register