ආරක්ෂක අංශයේ රැකියා ඇබෑර්'තු

Other Jobs 130 views ID: 41845
Rs 45,000

Published on 2023-02-21

Description

Scan QR QR CODE
දිවයිනේ ප්‍රධාන ආරක්‍ෂක ආයතනයක් වන අප සමාගම සදහා කොළඹ / බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ආයතනයක් සදහා ආරක්‍ෂක නිළධාරීන් බදවා ගනු ලැබේ. වයස අවුරුදු 25-55 අතර ත්‍රිවිධ හමුදා සහ පොලිස් සේවයෙන් නීත්‍යානුකූලව ඉවත් වූ පුද්ගලයින් සදහා ප්‍රමුකතාවය ආකර්ශනීය වැටුප් සම්මුක පරීක්ෂණ සදහා ව�...

Location

Boralesgamuwa
Colombo
Get directions →
071440xxxx
BG Lanka
BG Lanka
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071440xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register