හෝමාගම මන්ච් බිස්කට් සමාගම සේවක Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: August 4 2019 6:15 am
    • Telijjawila, Matara

හෝමාගම මන්ච් බිස්කට් සමාගම සේවක


හෝමාගම මන්ච් බිස්කට් සමාගම සේවක /සේවිකාවන් අවශ්‍යයි අවුරුදු 18-45 වැටුප 45000/= කෑම හා නවාතැන් සහන මිලට ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 3000/= පහත ගිණුම්මට බැරකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් .පී..කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කර ලදුපත සමඟ පහත ලිපිනය පැම්ණෙන්න හා දුරකථන අංකය කථාකරන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර .0787540667
45,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings