රත්මලාන මැලිබන් නිෂ්පාදනය කර්මාන්තශාලා Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: June 25 2019 8:38 pm
    • Telijjawila, Matara

රත්මලාන මැලිබන් නිෂ්පාදනය කර්මාන්තශාලා


රත්මලාන මැලිබන් නිෂ්පාදනය කර්මාන්තශාලා සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැණේ ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 3000/= සමඟ සම්මුඛ පරික්ෂණ සහතික සමඟ පහත ලිපිනයට පැම්ණෙන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර . 0769244761
Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings