කාගිල්ස් FOOD CITY රුකීයා ඇබෑර්තු Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: June 28 2019 7:02 am
    • Telijjawila, Matara

කාගිල්ස් FOOD CITY රුකීයා ඇබෑර්තු


කාගිල්ස් FOOD CITY රුකීයා ඇබෑර්තු
ඔබත් අ.පො.ස. සා.පෙළ / උ.පෙළ ඉගෙනුම ලබා ඇත්නම් අපට එවන්න කෑෂියර් තනතුර සදහා ,සේවා සහායක/ සහායිකා,පාරිභෝගික සේවා සහායක/ සහායිකා,කුක්,ට්‍රේනි කුක්,-හොට් කිචන් ,කොම් 1/ 2/3 ,ට්‍රේනි කොම් -හොට් කිචන් පහත ලිපිනය සම්මුඛ පරික්ෂණ සදහා පැම්ණෙන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,!"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර ..0787540667
Rs 25,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings