ආයතන සහායක (සතිපතා වැටුප් ) වෙල්ලම්පිටිය පර ,ඔරුගොඩවත්ත

Manual Labor 23 views ID: 24217
Rs 35,000

Published on 2019-08-03. Modified on 2019-08-03.

Description

අවිස්සාවේල්ල පාර, ඔරුගොඩවත්ත පිහිටි ආයතනයක් සදහා G C E A/L සමත් , උදෑසන සහ දහවල් අහාර නොමිලේ සයනු ලැබේ 01. අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 20-35 ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය. 02. විනාඩි 30ක දුරින් පදිංචි අයෙක් විය යුතුය. (ස්ථීර හෝ තාවකාලික) 03. සේවා මුරය පැය 12.(OT පැය 03 සමග වැටුප රු.1190.00 අතිකාල සමග සතියකට �...

Location

Panama
Colombo
Get directions →
076455xxxx
k p k h kumarasinghe
k p k h kumarasinghe
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076455xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register