වෛද්‍ය සායන සේවිකා ඇබෑර්තු Share

  • Posted by Pamal Yapa
  • Published date: May 23 2022 8:43 pm
    • Rajagiriya, Colombo

වෛද්‍ය සායන සේවිකා ඇබෑර්තු


ගොතටුව නව නගරයේ (IDH හන්දියේ) වෛද්‍ය සායනයක වැඩට අවිවාහක සේවිකාවක් අවශ්‍ය කර තිබේ.
අවශ්‍ය නම්, නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම් සැපයිය හැක.
විශේෂ පුහුණුවක් තිබීම අවශ්‍ය නැත.
සුදුසුකම්:
ඉංග්‍රීසි අකුරු කියවාගැනීමේ හැකියාව ප්‍රමාණවත් ය.
Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings