නිරූපණ ශිල්පිනී (කාන්තා) - දිවයින පුරා Share

 • Posted by LK Model Agency
 • Published date: May 18 2019 8:05 pm
  • Maharagama, Colombo

නිරූපණ ශිල්පිනී (කාන්තා) - දිවයින පුරා


අප ආයතනය ජාත්‍යන්තර අයතන කිහිපයකම දේශීය වශයෙන් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය නිර්මාණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන ආයතනයක් වන අතර අප ආයතනයේ නිරූපන ශිල්පිනියක් ලෙස සම්බන්ධ වන්න.

නිරූපණ ශිල්පිනී (කාන්තා) - දිවයින පුරා
විස්තර email හරහා යොඅප ආයතනය ජාත්‍යන්තර අයතන කිහිපයකම දේශීය වශයෙන් ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය නිර්මාණ කටයුතු සිදු කරනු ලබන ආයතනයක් වන අතර අප ආයතනයේ නිරූපන ශිල්පිනියක් ලෙස සම්බන්ධ වන්න.

නිරූපණ ශිල්පිනී (කාන්තා) - දිවයින පුරා
විස්තර email මර්ගයෙන් යොමු කරන්න. (ඔබගේ ජංගම දුරකථන අංක සහ නම)

~ වයස: 16 - 45 දක්වා
~ නවකයින්ටද අයඳුම් කළ හැක.
(ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතිගත මාර්ගෝපදේශකත්වයක් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර අවස්ථා හරහා ඔබේ අනාගතය ⁣ස්ථාවර කරගන්න.)
පුද්ගලිකත්වය 100% ක් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ. ####

ඉහළ ආදායමක් [ රු. 35,000 ත් රු. 175,000 අතර ]
ජාත්‍යන්තර මාර්ගෝපදේශකත්වයක්
විදේශ සංචාර
නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම්, රූපලාවන්‍ය ⁣සේවා සහ සත්කාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, ආහාර පාන සැපයේ.
(කොන්දේසි සහිතයි.)
We are LKMODELAGENCY, recently launched model agency. We are undertaking local & international photoshoots & entertainment productions.

We invite young, smart & passionate people to join with us as Creative Partners.
Model (Female) - All Island.
~ Age : 16 - 45
~ New faces are also welcome to apply.
(We will be providing International standard knowledge & opportunities to stabilize your future )
Attractive Income + Benefits [ Rs. 35,000 - Rs. 175,000 ]
Foreign Tours.
Free accommodation, beauty treatments, costumes, foods & beverages.
(Conditions apply)
Upcoming model coordinators, Model photographers are also welcome to join with us.

HOW TO APPLY :

If you feel you are the right individual for the above position, then apply via [email protected]
# LK MODEL AGENCY #
Rs 175,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Pirith mandapa

  Pirith mandapa

  Arts - Entertainment - Publishing
  Wadduwa Kalutara
  March 19 2022 6:32 am
  50,000
 • Premium
  Pencil arts

  Pencil arts

  Arts - Entertainment - Publishing
  Anuradhapura Anuradhapura
  September 26 2021 12:42 am
  1,000
 • Premium
  Sri Lankan Traditional masks

  Sri Lankan Traditional masks

  Arts - Entertainment - Publishing
  Gampaha Gampaha
  August 7 2021 2:16 pm
  1,850