වැනිලා පැල Share

 • Posted by Dul Thathsarani
 • Published date: March 1 2020 4:35 pm
  • Baduluwela, Moneragala

වැනිලා පැල


ලොව දෙවනියට මිල අධික කුළුබඩු විශේෂය වන වැනිලා වගාවක් ආරම්භ කර ඉහළ ආදායමක් උපයා ගන්න. අද වෙළදපොල අමු වැනිලා කරල් කිලෝවක මිල රු 6000 ඉක්මවයි .අක්කරයකට පැල 1000 යි .2020 අප්‍රෙල් මාසයේ සිට පැල නිකුත් කෙරේ .වසර 3 කින් පසුව පළමු අස්වැන්න ලැබේ .අවශ්‍ය නම් වගාව පිලිබඳව උපදෙස් සැපයිය හැකිය .
150

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Red farms

  Red farms

  Plants & Seeds
  Ragama Gampaha
  July 26 2022 6:27 pm
  30,000
 • Premium
  Binkohomba Plant For sale.

  Binkohomba Plant For sale.

  Plants & Seeds
  Balangoda Ratnapura
  June 22 2022 3:03 pm
  400
 • Premium
  kesel pela

  kesel pela

  Plants & Seeds
  Wadinagala
  April 23 2022 8:36 pm
  80