ඇපල් පේර අතු පැල විකිණීමට ඇත Share

 • Posted by Hasala Nipun
 • Published date: June 14 2021 11:05 am
  • Habarana, Anuradhapura, Sri Lanka

ඇපල් පේර අතු පැල විකිණීමට ඇත


ඇපල් පේර අතු පැල විකිණීමට ඇත
පොච්චියේ හදන්නත් පුළුවන්
පීදීම මාස 7
පැලයක් රැ 80 .අඩුම පැල 10 කුරිය කරන්නේ
ඔනේම තැනකට එවන්න පුළුවන්
කතා කරන්න
077-6578486 / 071-6455285
Rs 80

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Red farms

  Red farms

  Plants & Seeds
  Ragama Gampaha
  July 26 2022 6:27 pm
  30,000
 • Premium
  Binkohomba Plant For sale.

  Binkohomba Plant For sale.

  Plants & Seeds
  Balangoda Ratnapura
  June 22 2022 3:03 pm
  400
 • Premium
  kesel pela

  kesel pela

  Plants & Seeds
  Wadinagala
  April 23 2022 8:36 pm
  80