වී වගාවට ඇසොලා මව්ශාක Azolla Seeds

Plants & Seeds 35 views ID: 38378
Rs 1,100

Published on 2022-08-24

Description

Scan QR QR CODE
වී වගාවට ඇසොලා මව්ශාක ලබා ගැනීමට අමතන්න +94 74 023 8997 ඇසොලා භාවිතාකර වී වගාව සාරවත් කරගන්න. Use Azolla For Your Paddy Fields Can Earn A Good Organic Harvest நல்ல அறுவடையைப் பெற உங்கள் நெல் வயலுக்கு அசோலாவைப் பயன்படுத்தவும் ශ්‍රී ලංකාවේ අසොල්ලා බීජ මිලදී ගත යුතු ස්ථානය All Island Delivery Available - Call Us - 0740238997???????????????????????????????? Call Now - 0740238997 SriLanka Azolla Seed...

Location

Weligama
Matara
Get directions →
074023xxxx
Eco Farm Weligama
Eco Farm Weligama
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074023xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register