නේත්‍රම් පලම් කෙසල් පැල - Nethtram palam

Plants & Seeds 125 views ID: 41652
Rs 500

Published on 2023-02-11. Modified on 2023-02-11.

Description

නේත්‍රම් පලම් කෙසල් පැල විකිනීමට අැත. ගුණෙත්මක බවෙන් යුක්ත දුර්ලබ කෙසල් වර්ගයකි ගෙඩියක් අඩියක් විතර ලොකුවෙනවා. පැලයක් රැ 500 යි.

Location

Nugegoda
Colombo
Get directions →
078818xxxx
Janaka
Janaka
1 active listings
Last online 1 year ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
078818xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register