බිත්තර / Eggs Share

 • Posted by Mohammed Irfan
 • Published date: August 25 2021 5:00 pm
  • Madampe, Puttalam

බිත්තර / Eggs


We can supply 12000 eggs weekly. transport also can arrange, if you interested, Please contact the following numbers. 0772490525 / 0772827903

අපට සතියකට බිත්තර 12000 ක් සැපයිය හැකිය. ප්‍රවාහන පහසුකම් ද සලසා දිය හැකිය, ඔබ කැමති නම් කරුණාකර පහත සඳහන් දුරකථන අංක වලට අමතන්න. 0772490525 /0772827903

நம்மால் வாரத்திற்கு 12000 கோழி முட்டைகள் வழங்க முடியும், மேலும் நீங்கள் விரும்பினால் போக்குவரத்து ஏற்பாடு செய்யலாம் .. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் கீழே உள்ள எண்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

0772490525 / 0772827903
Rs 17

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Cake

  Cake

  Foods
  Vavuniya Vavuniya
  May 11 2022 7:54 pm
  Negotiable
 • Premium
  Turmeric Powder - 50g

  Turmeric Powder - 50g

  Foods
  Colombo 09 Colombo
  March 4 2022 10:57 pm
  250
 • Premium
  Armond

  Armond

  Foods
  Ja-Ela Gampaha
  February 24 2022 10:18 pm
  1,250