ලංකා කජු

Foods 39 views ID: 39549
Rs 500

Published on 2022-10-26

Description

Scan QR QR CODE
අමු කජු(ව්‍යාංජන සදහා) රු3800-1kg අමු ගෙඩි කජු රු 4000-1kg රොස්ටඩ් ,ඩෙවල්,අවන්, කජු 100g RS 500 සිට ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනිමට අමතන්න විමසිම් 0774088109-0764071998

Location

Mirigama
Gampaha
Get directions →
077408xxxx
Anonymous
Anonymous
1 active listings
Last online 11 months ago
Registered for 11+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077408xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register