ඉදල් කොසු තොග විකිණීමට Share

 • Posted by Wickramaarachchi
 • Published date: May 26 2019 12:10 pm
  • Kalutara, Kalutara

ඉදල් කොසු තොග විකිණීමට


ඉදල් කොසු ඇතුලු එ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන තොග මිලට විකිණීමට ඇත.
කොලඹ ,කලුතර ,රත්නපුර ,ගාල්ල දිස්ත්‍රික්ක සදහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීමට හැක.ඇණවුම් කිරීමට 0719995000 අමතන්න
Rs 100

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Modern Safety Nets for Sale

  Modern Safety Nets for Sale

  Everything Else
  Kuliyapitiya Kurunegala
  June 10 2022 6:36 pm
  Negotiable
 • Premium
  Multilac Paint

  Multilac Paint

  Everything Else
  Beruwala Kalutara
  June 9 2022 8:01 pm
  434,000
 • Premium
  Unused items

  Unused items

  Everything Else
  Wattala Gampaha
  June 5 2022 10:17 am
  50,000