පරන කාසි Old Coins Share

 • Posted by Dila
 • Published date: February 23 2021 11:20 am
  • Anuradhapura, Anuradhapura

පරන කාසි Old Coins


ඉතා පැරණි අධික වටිනාකමකින් යුත් දුර්ලභ ලිබර්ටි කාසියකි (1776-1976) ඉදිරියේදී මිල වැඩි විය හැකි බවට තක්සේරු කර ඇති බැවින් වැඩි මිළකට යළි විකුණා ගත හැක, විදේශීය වවෙළඳපොළ තුළ වැඩි ඉල්ලුමක් ඇති කාසියකි, මිදල් හදිස්සියක් නිසා බොහොම අඩුවට දෙන්නේ ,අද හෙටම ගන්නවනම් කෝල් එකක් දෙන්න
30,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Craft item

  Craft item

  Art - Collectibles
  Piliyandala Colombo
  June 26 2022 4:06 pm
  Rs 1,000
 • Premium
  Brass Vishnu Moorthi Statue

  Brass Vishnu Moorthi Statue

  Art - Collectibles
  Nuwara Eliya
  May 20 2022 2:00 pm
  6,500
 • Premium
  stamp book

  stamp book

  Art - Collectibles
  Horana Kalutara
  May 16 2022 10:48 pm
  50