සූර්‍යාලෝකයෙන් වැඩ කරන ලයිට්

Other Electronics 78 views ID: 39054
Rs 990

Published on 2022-10-02

Description

Scan QR QR CODE
සූර්‍යාලෝකයෙන් වැඩ කරන ලයිට් මේ විදුලිය කපන කාලේ කිසිදු අමතර වියදමක් නොමැතිව සූර්‍යාලෝකයෙන් චාජ් කර ගන්න පුලුවන් ලයිට් එකක්... Solar Light Rs 990.00 ???? සූර්‍යාලෝකයෙන් චාජ් වේ. ???? වතුර යන්නේ නැ. ???? පැය 8 පත්තු වේ. ???? මීටර් 4 දුරට එලිය විහිදුවයි. ???? PIR Senser තියෙන්නෙ . ???? On / Off කරන්න පුලුවන් Switch එකක් තියන�...

Location

Colombo 01
Colombo
Get directions →
071747xxxx
chavo
chavo
4 active listings
Last online 1 month ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (4)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071747xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register