ලංකාවේ විශාලතම power inverter එකතුව

Other Electronics 36 views ID: 40222
Rs 5,000

Published on 2022-12-01

Description

Scan QR QR CODE
විදුලි කප්පාදුවට කදිම විසඳුමක්. ලංකාවේ විශාලතම power inverter එකතුව ලංකාවේ අඩුම මිල. 12V සහ 24V ????12V to 110V & 220V ????24V to 110V & 220V ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන පරිදි තෝරා ගැනිමට මාදිලි රැසක්... රැපියල් 5000/= සිට. තොග මිලදී ගැනිමේදී විශාල වට්ටම්. අමතන්න : 0742768126

Location

Boralesgamuwa
Colombo
Get directions →
074276xxxx
Udara
Udara
1 active listings
Last online 9 months ago
Registered for 9+ months
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
074276xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register