කැන්ගන් වතුර නිෂ්පාදනය වන ජල විද්‍යුත් උපකරණයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි

Other Electronics 25 views ID: 45494
Check with seller

Published on 2023-09-17

Attributes

Contact Number 0778997373

Description

Scan QR QR CODE
කැන්ගන් වතුර නිෂ්පාදනය වන ජල විද්‍යුත් උපකරණයක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. එම උපකරණය විකිණීමට තිබේ නම් කරුණාකර 0778997373 අංකයට අමතන්න මිලදී ගන්නා මිල කතා කර තීරණය කිරීමට හැකිය

Location

Maharagama
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
077899xxxx
Ananda Palihakkara
Ananda Palihakkara
1 active listings
Last online 1 week ago
Registered for 1+ year
Seller's profile All seller items (1)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077899xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register