ඔබට අවශ්‍ය සෑම ඉලෙක්ට්‍රික් ඔනා බඩුවක් අපෙන්.. තව තව දේවල් ගෙදරටම Share

  • Posted by thilak
  • Published date: June 14 2022 6:51 pm
    • Atale, Kegalla

ඔබට අවශ්‍ය සෑම ඉලෙක්ට්‍රික් ඔනා බඩුවක් අපෙන්.. තව තව දේවල් ගෙදරටම


ගෙදරටම එවනවා ඉවර වෙනකම් කියවන්න

ඔබට අවශ්‍ය සෑම දෙයක්ම අපෙන් ගෙදරටම වගකීමක් සහිතව කඩේට වඩා අඩු ගානට

කඩවල් වලට ගෙවල්වලට ඔනේනම් දැන්ම අමතන්න..

0711263306 (thilak)

0761601192(wattsapp only)

blutooth watches (rs. 60000), blutooth headset(3000), power bank

Xiaomi Redmi Power bank 10000mAh
(rs.10000), chargers, knife tools,blutooth adptors(rs.700)
1,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings