පොල් කටු අඟුරු ලිප Pol katu anguru lipa Share

  • Posted by Prabath
  • Published date: June 22 2022 8:54 am
    • Kalawana, Ratnapura

පොල් කටු අඟුරු ලිප Pol katu anguru lipa


පොල්කටු ලිප ඔබට වැදගත් වන්නේ කෙසේද ?

1..දැනට පවතින මේ gas ගෑස් අර්බුදය ට ගෑස් අර්බුදය ට නියම විසඳුමකි.

2.. පොල් කටු අඟුරු හෝ වෙනත් ඉඟුරු භාවිතා කර ඉවුංපිහුං කටයුතු ගත හැක .

3.. කාර්යක්ෂමව සහ ඉක්මනින් ඉවුංපිහුං කටයුතු කර ගත හැක.

4... අවම අගුරු ප්‍රමාණයකින් දවසට ඉවුංපිහුං කර ගත හැක.

5... වේගය පාලනය කිරීමේ හැකියාව නිසා අඩු අඟුරු ප්‍රමාණයක් වැය වේ ....

6 ... 12v අඩු විදුලියක් වැය වේ ..

.....මාස 6 ක වගකීම් කාලයක් සමග...
.....12v dc චාජ් එකක් සමග.....

අමතන්න 0718856125Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings