රුපියල් ලක්ෂතිහක මුදලක් අවශ්‍යයි Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: August 27 2018 3:57 am
    • Telijjawila, Matara

රුපියල් ලක්ෂතිහක මුදලක් අවශ්‍යයි


අම්මාගේ ජිවිතය බේරාගැනීමට සැත්කම සදහා ලක්ෂතිහක මුදලක් අවශ්‍යයි නිශුශාන් ජයසේකර දොස්තර මහත්තයා කිව්වා මාස දෙක ඇතුළත හැකි ඉක්මනින් අධාර අවශ්‍යයි ඔබත් කැමති මුදල් ප්‍රමාණය පරිත්‍යාගය කළහැකිය පහතගිණුමට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම රුවන් ප්‍රදීප් කුලතුංග 101053561715 තැන්පත් කරන්න

(මෙම දැන්වීමට සහය පලකිරීමට පෙර තොරතුරු සොයාබලා කටයුතු කරන්න - selling.lk Team)
Rs 2,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings