රුපියල් ලක්ෂතිහක මුදලක් අවශ්‍යයි

Volunteers 18 views ID: 15541
Rs 2,000

Published on 2018-08-27. Modified on 2018-08-27.

Description

Scan QR QR CODE
අම්මාගේ ජිවිතය බේරාගැනීමට සැත්කම සදහා ලක්ෂතිහක මුදලක් අවශ්‍යයි නිශුශාන් ජයසේකර දොස්තර මහත්තයා කිව්වා මාස දෙක ඇතුළත හැකි ඉක්මනින් අධාර අවශ්‍යයි ඔබත් කැමති මුදල් ප්‍රමාණය පරිත්‍යාගය කළහැකිය පහතගිණුමට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම රුවන් ප්‍රදීප් කුලතුං�...

Location

Telijjawila
Matara
Get directions →
076924xxxx
RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
38 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076924xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register