මාතර මංගල සේවා ආයතනය

matrimony services 118 views ID: 22540
Rs 6,000

Published on 2019-06-28. Modified on 2019-06-28.

Description

Scan QR QR CODE
මාතර මංගල සේවා ආයතනය තවමත් සහකරුවෙක් හා සහකාරිය සොදිය හැකිය ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 6000/= පහත ලිපිනයට "පැම්ණෙන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,!"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර ..0787540667

Location

Telijjawila
Matara
Get directions →
078754xxxx
RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
38 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
078754xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register