මාතර මංගල සේවා ආයතනය Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: June 28 2019 7:28 am
    • Telijjawila, Matara

මාතර මංගල සේවා ආයතනය


මාතර මංගල සේවා ආයතනය තවමත් සහකරුවෙක් හා සහකාරිය සොදිය හැකිය ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 6000/= පහත ලිපිනයට "පැම්ණෙන්න රුවන් ප්‍රදිප් කුලතුංග ,!"ප්‍රදිප්විලා",නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරිමැටිමුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර ..0787540667Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings