රුවන් ජ්‍යේතිෂ පියසේ Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: August 25 2018 10:30 am
    • Telijjawila, Matara

රුවන් ජ්‍යේතිෂ පියසේ


ඔබගේත් ,ඔබගේ දරුවාගේත් කේන්දරය සටහන හරියටම බලවා ගන්න ,අතීතයේ දී සිදු වූ දෙයත් වර්ථමානයේ පවතින තත්ත්වයත් ,"හරියටම සත්‍යය වූ අනාවැකියකින් දැනගෙන ඊට පිළියම් ලබා ගන්න කේන්දරය සෑදීම රුපියල් 500/= ,පලාඵල කීම රුපියල් 500/= ,පොරොන්දමිබැලීම රුපියල් 500/=,
නැකැත් සෑදීම 500/= සිට ඉහලට ,
සෙත්කවි සැදීම රුපියල් 1000 ,(යන්ත්‍ර මන්‍ත්‍ර කටයුතු කරදෙනුලැබේ රුපියල් 4000/=) උපන්දිනය ,උපන් වේලාව ,උපන් ස්ථානය පහත දුරකථනය අංකය SMS කරන්න පහත ලිපිනයට තැපැල් මගින් හො පැමිණෙන හමුවිය හැක ,හමුවීම දිනය සදහා කලින් වේලාවක් වෙන්කරවා ගන්න 0769244761 අමතන්න , රුවන් ප්‍රදීප් කුලතුංග , "ප්‍රදීප්විලා,නො 72/6,ඇලස්වත්ත ,කිරීමැට්මුල්ල ,තෙලිජ්ජවිල ,මාතර .
Rs 4,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings