6 -11 වසර ගණිතය සිංහල හා ඉංග්රීසි මාධ්‍ය HOME VISIT / ONLINE පංති.

Tutoring - Private Lessons 47 views ID: 45454
Check with seller

Published on 2023-09-12. Modified on 2023-09-13.

Attributes

Contact Number 0713325736

Description

Scan QR QR CODE
ගණිතය අමාරුද? තේරුණේ නැද්ද? ගණිතයේ මුල හසු වී නැද්ද? ලකුනු අඩු වෙලාද? තවමත් ඔබට ගණිතය අමාරුයි කියල හිතෙනවද? නෑ,.. හරිම ලේසියි.., පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ.. A සාමාර්ථයක් සමග සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය විෂය සමත් වීමට අවශ්‍යද? එසේනම් අපි මුල සිට ආරම්භ කරමු…. අමාරුයි කියන ගණිතය විෂය පහසුවෙන් උගන්�...

Location

Battaramulla
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
076384xxxx
Indrajith
Indrajith
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076384xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register