විද්‍යාව පන්ති (Science Tuition Classes - English Medium) Share

  • Posted by Sharini Kirinde
  • Published date: February 10 2022 10:02 am
    • Piliyandala, Colombo

විද්‍යාව පන්ති (Science Tuition Classes - English Medium)


ඉන්දියාවේ Lovely Professional විශ්ව විද්‍යාලයේ B.Sc. උපාධිධාරී සහ කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයාවක් විසින් 6, 7 සහ 8 සිසුන් සඳහා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් (Local Syllabus) තනි / කණ්ඩායම් විද්‍යාව පන්ති පවත්වයි. සෑම සිසුවෙකුටම විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඉදිරි විභාග පිළිබඳව ඔවුන් තුළ විශ්වාසයක් ඇති කරනු ඇත. පන්ති පිලියන්දල ගුරුවරීයගේ නිවසේ සහ Online හරහා පවත්වනු ලැබේ. අමතන්න: ෂරිනි 0716473217 හෝ 0771923667

B.Sc. Graduate lady tutor from Lovely Professional University (India) & past pupil of Visakha Vidyalaya Colombo, conducts Online, Individual / Group Science classes in English medium (Local Syllabus) for Grade 6, 7 & 8 students. Special Individual attention will be given to each student and make them confident in the upcoming exams. Classes are conducted at the tutor's residence in Piliyandala and Online. Contact: Sharini on 0716473217 or 0771923667
Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings