නීති විද්‍යාලයේ පංති Share

  • Posted by Layan Iranga
  • Published date: February 20 2017 10:13 am
    • Moratuwa, Colombo

නීති විද්‍යාලයේ පංති


නීති විද්‍යාලයේ පළමු, දෙවන සහ තෙවන වසර විභාග සඳහා සිංහල මාද්‍යයෙන් කණ්ඩායම් හෝ පෞද්ගලික ලෙස පංති පවත්වනු ලැබේ. පළමු සහ දෙවන වසර එක් විෂයක් දින 3න් ආවරණය කරනු ලැබේ.


Contact Number: 0719078604


NegotiableShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"