බ්‍රිතාන්‍යයේ වෛද්‍ය සංගමය පිලිගත් Certificate එකක් සහිත මනෝවිද්‍යා පාඨමාලාව.

Other Classes 36 views ID: 44848
Rs 35,000

Published on 2023-08-07. Modified on 2023-08-08.

Attributes

Contact Number 077 86 86 550

Description

Scan QR QR CODE
මාසෙකට ලක්ෂයකට වැඩි වැටුපක් ලබාගන්න ඔබත් කැමතිද? මනෝවිද්‍යා උපදේශකයකු වී ඔබේ සිහිනය සැබෑ කර ගන්න.විදෙස් ගත වීමට සිටින ඔබ වෙනුවෙන් හදුන්වාදෙන BMA UK Certificate එක සහිත විශේෂ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව. ⚠සැ.යු - මේ සදහා අප සරසවිය නමින් ව්‍යාජ හා අනුකරණයන් පවතින බැවින් ප්‍රවේශම්වන්න. ඔබට මේ සම්...

Location

Colombo 12
Colombo
Sri Lanka
Get directions →
077233xxxx
British Law Campus
British Law Campus
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
077233xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register