උපකාරක පන්ති සදහා ශාලා පහසුකම්

Other Classes 24 views ID: 27191
Check with seller

Published on 2020-06-21. Modified on 2020-06-21.

Description

Scan QR QR CODE
කිරිබත්ගොඩ නගර මධ්‍යයේ උපකාරක පන්ති සදහා ශාලා පහසුකම්, ගුරු භවතුන්ගේ වාහන නැවතිමෙ පහසුකම් ද සමග ඇත. විමසිම්- 0760360002/ 0764280004

Location

Kiribathgoda
Gampaha
Get directions →
076036xxxx
Thushari
Thushari
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076036xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register