ගණිතය Share

  • Posted by Nuwan Rathnayake
  • Published date: March 26 2017 2:18 pm
    • Colombo

ගණිතය


6,7,8,9,10 සහ 11 ශ්‍රේණි සඳහා ගණිතය පන්ති. අපහසුයි කියන ගණිතය පහසුවෙන් ඉගෙනගන්න. සම්ප්‍රදායික ඉගැන්වීම් රටාවෙන් මිදී නව ඉගැන්වීම් රටාවක් තුළින් ඔබගේ දරුවට නිසැක ජයක් ලබා දෙමි. වසර 2කට වැඩි ඉගැන්වීමේ අත්දැකීම් සමගින්. පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල උපාධිධාරියෙකු විසින් නිවසටම පැමිණ මෙහෙයවනු ලබයි. තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න 071 9202973


Contact Number: 071 9202973


NegotiableShare by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

Useful information

  • Avoid scams by acting locally
  • Never pay with anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"