ගණිතය පන්ති Share

  • Posted by Anonymous
  • Published date: May 19 2019 8:15 pm
    • Panadura, Kalutara

ගණිතය පන්ති


6 - 11 ශ්‍රේණිය දක්වා theory හා Revision පන්ති පැවැත්වේ .
සින්හල මාධ්‍ය
නිවසට පැමින ඉගැන්වේ.
වසර 6ක පලපුරුද්ද ඇති උපාධිධාරී ගුරුවරයකු විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.
ඔබේ දරුවා ඉහලම සාමර්ථයකට රැගෙන යන්නෙමු .
පානදුර , බණ්ඩරගම, මොරටුව ,වාද්දුව , කලුතර ,රත්මලාන අවට පන්ති පවත්වනු ලැබේ .
Rs 750

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings