ගණිතය පංති

O/L - Classes 3 views ID: 18774
Rs 1,000

Published on 2019-05-28. Modified on 2019-05-28.

Description

Scan QR QR CODE
විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයකු විසින් මෙහෙයවන අ. පො. ස. සාමාන්‍ය පෙල ගණිතය විශය සදහා Theory & Revision පංති. නිවසට පැමින හෝ කණ්ඩායම් පංති වශයෙන් ඉගැන්වීම .

Location

Kelaniya
Gampaha
Get directions →
076355xxxx
Yasas Dinusha
Yasas Dinusha
2 active listings
Last online 3 years ago
Registered for 3+ years
Seller's profile All seller items (2)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076355xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register