ජපන් භාෂා පන්තිය Share

  • Posted by Thaminda Dayal Kumara
  • Published date: June 27 2019 10:03 am
    • Kiribathgoda, Gampaha

ජපන් භාෂා පන්තිය


**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපේක්ෂා කරන ඔබට**
* ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5 සහ N4 විභාගවලට.
* A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා.
* ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපේක්ෂා කරන ඔබට.
* පන්ති සඳහා ගෙදරට, පැමිණිමට සූදානම්. (Individual Class & Group Class) නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න. 0777761365 / 0712522737)
2,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings