ජපන් භාෂාව (O/L, A/L පාසල් සිසුන් හා N5, N4, N3 >JLPT/ NAT/JLCT විභාග සඳහා) Share

  • Posted by Thaminda Dayal Kumara
  • Published date: September 3 2021 8:39 am
    • Kadawatha, Gampaha

ජපන් භාෂාව (O/L, A/L පාසල් සිසුන් හා N5, N4, N3 >JLPT/ NAT/JLCT විභාග සඳහා)


**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනිමට සහ ජපානයට යාමට අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Individual Class & Group Class)
*කිරිබත්ගොඩ,මහරගම, පස්යාල, මිනුවන්ගොඩ,මාලබේ යන නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට නියමිතය.
*ONLINE Classes
* ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5, N4 සහ N3 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JLCT)
*A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා.
* පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්.
*තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න
0777761365 / 0712522737
*වසර 12 ක හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි.
*ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙකි.


2,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings