ජපන් භාෂාව (මුල සිට සරලව) Share

  • Posted by Thaminda Dayal Kumara
  • Published date: March 28 2022 5:45 am
    • Dehiwala, Colombo

ජපන් භාෂාව (මුල සිට සරලව)


**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගැනිමට සහ ජපානයට යාමට අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Online Class, Individual Class & Group Class)
* දෙහිවල, කිරිබත්ගොඩ, නුගේගොඩ යන නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට නියමිතය.
*ONLINE Classes සඳහාද අමතන්න
* ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5, N4 සහ N3 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JFT, JLCT)

*A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා.
* පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්.
*තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න
0777761365 / 0712522737
*වසර 13කට අධික කාලයක්
හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි.
ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙක
3,500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings