ඉංග්රීසි පන්ති

Language Classes 39 views ID: 39674
Rs 4,000

Published on 2022-11-03

Description

Scan QR QR CODE
Professional guidance provided for speaking English fluently Speak English fluently and with confidence. IELTS based online individual and group sessions conducted for working professionals (nurses, IT, admin) Course duration: 4 sessions over 4 weeks. 1 hour sessions per week. Total cost: Rs. 4000 Contact: 076-920-4757 -- ඉංග්රීසි පන්ති බය නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න චතුර ලෙස සහ විශ්වාසයෙන් ඉංග්‍රීසි කතා කිරීම සඳහා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ සපයනු ලැබේ. IELTS පදනම් වූ, වැඩ කරන ව�...

Location

Mount Lavinia
Colombo
Get directions →
076920xxxx
Dushyan Dissanayake
Dushyan Dissanayake
1 active listings
Unregistered user

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
076920xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register