අමාරු ECON ලේසියෙන්ම ගොඩ යන්න

A/L - Classes 27 views ID: 41314
Rs 3,500

Published on 2023-01-26

Description

Scan QR QR CODE
අමාරු ECON ලේසියෙන්ම ගොඩ යන්න..හරි තැනින් ඉගෙන ගන්න.... විෂයේ දුර්වල ඕනෑම දරුවෙකු විෂයේ ප්රවීණයෙකු කරවන ගුරුවරයා ගම්පහ, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, කැළණිය, ගණේමුල්ල, රාගම, වත්තල (Colombo & Gampaha) සියල්ල මුල සිට ක්‍රමවත්ව ඉගෙන ගන්න, සමිත් අල්විස් BA.(Hons).Econ,Kelaniya / Dip in HRM (Open Uni) විමසීම්: 071-7556342 (WhatsApp) කැළණිය විශ්ව විද...

Location

Gampaha
Gampaha
Get directions →
071755xxxx
Samith Alwis
Samith Alwis
3 active listings
Last online 3 months ago
Registered for 9+ months
Sri Lanka
Seller's profile All seller items (3)

Be careful!

Never pay down a deposit in a bank account until you have met the seller, seen signed a purchase agreement.
No serious private advertisers ask for a down payment before you meet.
Receiving an email with an in-scanned ID does not mean that you have identified the sender. You do this on the spot, when you sign a purchase agreement.
Report listing
071755xxxx
Are you a professional seller? Create an account
Non-logged user
Hello wave
Welcome! Sign in or register