නවීණ පන්නයේ ත්‍රීරෝද රථයක් විකිණීමට තිබේ. Share

  • Posted by Janasanka Morayas
  • Published date: November 8 2021 6:48 pm
    • Panadura, Kalutara

නවීණ පන්නයේ ත්‍රීරෝද රථයක් විකිණීමට තිබේ.


* වාහනය හොද තත්වයේ පවති. (100% Showroom
Condition)

* මෙය නිවසේ පවිච්චියට පමණක් භාවිතා කරන
ලද්දකි.

* මෙහි Paint එක හොදම තත්වයේ පවති.

* Seats නවතම තත්වයේ පවති.

* Tyres හොදම තත්වයේ පවති.

* අලුත් Battery දමා තිබේ.

* ලියකිවිලි සියල්ල නිවැරදිව තිබේ. (බලපත්‍රය සහ
රක්ශණය අලුත් කර තිබේ)


* මිල ගණන් කතා කර ගත හැක.


ස්තුතියි!
Negotiable

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings